top of page
עורכי דן משרד בן-שחר, לקנר ושות'

חדלות פרעון

INSOLVENCY

עורכת דין ברוריה לקנר
עורך דין רפי שחם
עורך דין דרור בן שמואל

התמחויות קשורות

ייעוץ וליווי משפטי שוטף לדירקטורים ומנהלים בכירים

שיקום תאגידי

הסדרת חובות

מו"מ מול נושים

המומחיות שלנו

למשרדנו ניסיון רב שנים במתן לווי וייעוץ משפטי לנושאי משרה וסיוע לתאגידים המצויים במצבי טרום חדלות פירעון ובמצבי "חדלות פירעון".


המשבר הנוכחי ואי הוודאות המאפיינת אותו, מציבים דירקטורים ומנכ"לים בפני סיטואציה חריגה ולא מוכרת, על כן נכון יעשו אם ידאגו, במקביל לדאגה לחברה שבניהולם, להבטיח הגנה משפטית גם עבור עצמם, וטוב אם יעשו זאת כבר עכשיו, בעיצומו של המשבר ולא ימתינו לסיומו.
על רקע האמור הקים משרדנו צוות התערבות מיידית להתמודדות משותפת עם המשבר. 


בראש הצוות עומדים עו"ד ברוריה לקנר, מעורכות הדין המובילות בישראל, המכהנת מזה 25 שנה כדירקטורית מקצועית בחברות גדולות במשק, ומרצה באוניברסיטת תל אביב לתואר שני במשפט מסחרי בתכנית ת"א – ברקלי, בנושא "אחריות דירקטורים ונושאי משרה במצבי משבר תאגידי" וראש מחלקת חדלות פירעון במשרדנו, עו"ד דרור בן שמואל, המתמחה בשיקום תאגידי ובעל ניסיון רב שנים במתן ייעוץ וליווי משפטי לדירקטורים, למנהלים ולתאגידים במצבי משבר וחדלות פירעון, תוך מתן פתרונות ממשיים לצליחתו של המשבר.

הצוות ירוכז על ידי שותפים בכירים נוספים, לרבות עו"ד רפי שחם, שותף מנהל במשרדנו, אשר לו ניסיון רב שנים בניהול הליכי חדלות פירעון של חברות נדל"ן, מטעם בנקים מסחריים גדולים.

 

הליווי משפטי אותו מעניק משרדנו, כבר מהשלבים המוקדמים של הפרויקט, מוכיח את עצמו בהליכים המשפטיים ופעמים רבות אף מונע ומייתר אותם לחלוטין, ובכך מקטין באופן משמעותי את ההוצאות בפרויקט ומגדיל את הרווח היזמי והקבלני.

דירקטור. מנכ"ל.

חובתך לדעת אם העסק בניהולך נמצא במצב של "חדלות פירעון".

משבר הקורונה מעמיד עסקים רבים בפני מציאות חדשה של חוסר וודאות ופגיעה בפעילות העסקית, בה תאגיד יכול להיחשב כמצוי "בחדלות פירעון", הן על פי המבחן התזרימי (הבוחן האם התאגיד יכול לקיים את התחייבויותיו בהגיע המועד לקיומם והן על פי המבחן המאזני (הבוחן את סך הנכסים ביחס לסך ההתחייבויות).

במצב של חדלות פרעון עלייך החובה לנקוט באמצעים מידיים

חובתו של דירקטור ומנכ"ל חברה לדעת מה מצבו של התאגיד בכל עת ולנקוט בכל האמצעים הסבירים לצמצום היקפה של חדלות הפירעון.

 

הימנעות מנקיטת צעדים מידיים לצמצום היקף הנזק  עלולה להוביל להטלת אחריות אישית.

בספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.
על פי החוק החדש, דירקטור או מנכ"ל שלא נקטו באמצעים סבירים לצמצום היקפה של חדלות הפירעון, ישאו באחריות נזיקית אישית לנזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלם.
בגין אחריות זו הדירקטורים והמנכ"לים לא יוכלו ליהנות מפטור מאחריות או משיפוי על ידי החברה, אלא רק מביטוח אחריות. מדובר בחשיפה אישית משמעותית, שיש להיערך ולהתגונן מפניה.

 

לצד חשיפה אישית זו, מעניק חוק חדלות פירעון עצמו הגנה לדירקטורים ומנכ"לים ומקים לטובתם חזקה כי פעלו כראוי וכי יצאו ידי חובתם לנקוט באמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון, אם נקטו באחד מן הצעדים הבאים - 
(א) קיבלו סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים.
(ב) ניהלו משא ומתן עם נושי התאגיד כדי להגיע עימם להסדר חוב.
(ג) פתחו בהליכי חדלות פירעון.


בעוד שפתיחת הליכי חדלות פירעון בבית המשפט הינו צעד דרסטי בעל משמעויות מהותיות כלפי החברה, פניה לעורכי דין המתמחים בשיקום תאגידים, הינה האלטרנטיבה המועדפת, שכן היא מעניקה, בו זמנית ובאופן מיידי לדירקטור ולמנכ"ל גם טענת הגנה טובה כנגד טענות שעלולות לעלות כנגדם במצב של חדלות פירעון, וגם לווי משפטי, פיננסי ועסקי לחברה על ידי גורם מקצועי ומנוסה, בזמן אמת, לאורך כל תקופת המשבר, באופן שיאפשר את המשך פעילות החברה והסדרת חובותיה, עד חזרתה לשגשוג ופריחה.

למשרדנו ניסיון רב שנים במתן לווי וייעוץ משפטי לנושאי משרה וסיוע לתאגידים המצויים במצבי טרום חדלות פירעון ובמצבי "חדלות פירעון".

המשבר הנוכחי ואי הוודאות המאפיינת אותו, מציבים דירקטורים ומנכ"לים בפני סיטואציה חריגה ולא מוכרת, על כן נכון יעשו אם ידאגו, במקביל לדאגה לחברה שבניהולם, להבטיח הגנה משפטית גם עבור עצמם, וטוב אם יעשו זאת כבר עכשיו, בעיצומו של המשבר ולא ימתינו לסיומו.
על רקע האמור הקים משרדנו צוות התערבות מיידית להתמודדות משותפת עם המשבר. בראשות עו"ד ברוריה לקנר ועו"ד דרור בן שמואל.

אנו מזמינים דירקטורים, מנכלים, סמנכ"לי כספים וכן נושאי משרה אשר עומדים מול המשבר אותו לא צפו, לפנות אלינו, על מנת לקבל הדרכה, ליווי, עזרה במו"מ מול נושים, וסיוע בגיבוש פתרונות יצירתיים שיאפשרו להקטין את אי הוודאות ולהימנע מחשיפה לתביעות אישיות.
 

bottom of page